Terms of service

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ»  και με διακριτικό τίτλο «Balloon Kids Clothing» [εφεξής Επιχείρηση], μέσω του δικτυακού τόπου «www.balloonkids.gr» [εφεξής Ιστοσελίδα], προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου στους χρήστες της, προσφέροντας τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα πάντοτε με τους ειδικούς όρους που αυτή ορίζει, μεριμνώντας συγχρόνως για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να μελετήσουν και να συμμορφωθούν πλήρως με αυτούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ενώ η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της Ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη/χρήστη πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο, στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας.

Η Επιχείρηση μπορεί, οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο, να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, η δε ενημέρωση για τις εκάστοτε αλλαγές θα γίνεται με απλή σχετική αναγραφή στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας.

Η συνέχιση χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη μετά την ημερομηνία ισχύος των τυχόν αλλαγών, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους από τον χρήστη.

1.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια φυσικού ή νομικού προσώπου, που βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα αν αυτές παρέχονται από αυτήν ή από τρίτο μέρος.

1.2. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και κατά συνέπεια, ότι τα αποτελέσματα από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα και ουδεμία τέτοια ευθύνη φέρει.

1.3. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντα πλήρως ενημερωμένες και για τον λόγο αυτό, παρέχονται σε βάση «ως έχει» ή «ως διατίθεται». Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει στον ίδιο ή τρίτους η χρήση του περιεχομένου.

1.4. Σε συνέχεια των ανωτέρω και διευκρινιστικά, η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρεμβολή στην παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας, ή κάθε κακόβουλη εξωτερική παρεμβολή ή παρουσία ιού που παρεμποδίζει την χρήση της ιστοσελίδας ή και την εκτέλεση της σύμβασης με τον καταναλωτή. Τέλος, κάθε συμβάν που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Επιχείρηση από κάθε ευθύνη, υπό την επιφύλαξη πάντοτε της κείμενης νομοθεσίας.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγράφων, αρχείων, κειμένων, εικόνων, γραφικών και στοιχείων που περιέχονται σε αυτό, καθώς και η γενική εικόνα της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, προστατεύονται δε από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου, καθώς και από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

2.2. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της Επιχείρησης, εκτός από αυτά που επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτους.

2.3. Η Επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν τροποποιεί τις πληροφορίες της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα, παρέχει περιορισμένη άδεια στον χρήστη να αντιγράφει και να εκτυπώνει αποσπάσματα ή έγγραφα από την Ιστοσελίδα, για προσωπική και μη εμπορική χρήση από την πλευρά του, εκτός από όσα είναι ιδιοκτησίας τρίτου και έχουν επισημανθεί ως τέτοια. Τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της Επιχείρησης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς πρότερη έγγραφη συναίνεσή της.

2.4. Απαγορεύεται απόλυτα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, η τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, η οποία βασίζεται σε αυτή ή και στο περιεχόμενό της, όπως και η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες. Κανένας σύνδεσμος (link) της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς πρότερη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.

 1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ

3.1. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας από τον εκάστοτε πελάτη με τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω, η παραγγελία του επικυρώνεται, με αποτέλεσμα την εκ μέρους του αποδοχή των όρων πώλησης. Σε πρώτο στάδιο, ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν, το επιλέγει προς αγορά και οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα με τα ζητούμενα προσωποποιημένα στοιχεία του. Μετέπειτα επιλέγεται ο τρόπος πληρωμής και ο πελάτης καλείται (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του.

3.2. Οι υποδεικνυόμενοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής: α]Αντικαταβολή (Μετρητά στην παράδοση – «χέρι με χέρι». Έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή του προϊόντος/ων που αγοράσατε. Η επιλογή της αντικαταβολής χρεώνεται 2.50 € εντός Ελλάδας για όλες τις παραγγελίες σας. β]Πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα. γ]Paypal. Όταν χρησιμοποιείτε PayPal, οι τραπεζικές σας πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ποτέ στην Επιχείρηση.

H PayPal κρυπτογραφεί και προστατεύει τον αριθμό της κάρτας σας. Δεκτοί είναι όλοι οι τύποι καρτών (Visa, MasterCard, Maestro και American Express). δ]Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών στους Ιστότοπους στους οποίους αυτόματα σας παραπέμπει η σελίδα μας, ώστε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας. Εφόσον επιλέξετε την καταβολή του τιμήματος με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα e-mail με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζάς σας, μέσω e- banking, τηλεφωνικά ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση το «www.balloonkids.gr» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στόχος μας είναι να σας παραδώσουμε την παραγγελία στο μικρότερο δυνατό χρόνο, απλοποιώντας την διαδικασία αποστολής. Τα προϊόντα που παραγγείλατε αποστέλλονται στην διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει, μέσω της επιχείρησης ταχυμεταφορών ACS Courier ταχυδρομική. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει άλλη επιχείρηση ταχυμεταφορών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εντός 4-5 εργάσιμων ημερών για την Ηπειρωτική Ελλάδα, για την Κρήτη και τα νησιά (αναφερόμαστε πάντα για την παράδοση στις Πρωτεύουσες των Νομών και όχι σε απομακρυσμένες περιοχές), εφόσον τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει είναι διαθέσιμα. Οι παραπάνω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους άσχημων καιρικών φαινομένων, απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που μπορεί να επηρεάσει τους χρόνους παράδοσης.

 1. ΑΛΛΑΓΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για όλες τις περιπτώσεις που επιθυμείτε επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος που αγοράσατε πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 14 ημερών από την παραλαβή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) balloonkidsclothing@gmail.com γνωστοποιώντας μας τον λόγο επιστροφής ή αντικατάστασης και συμπληρώνοντας τηλέφωνο επικοινωνίας.

Στη συνέχεια συνεργάτης από την επιχείρηση μεταφορών θα επικοινωνήσει μαζί σας για την παραλαβή του δέματος επιστροφής.

Προϋποθέσεις επιστροφής :

 1. το προϊόν δεν πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί,
 2. η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος,
 3. το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (Απόδειξη Λιανικής, τιμολόγιο, Δελτίο αποστολής-Τιμολόγιο κ.ο.κ)
 4. και να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές, η δε συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους για τους παρακάτω λόγους:

 1. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στις περιπτώσεις που επιθυμείτε αλλαγή του προϊόντος που αγοράσατε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω email στο balloonkidsclothing@gmail.com είτε τηλεφωνικά στο 2841021101 και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν.

Πρέπει να το επιστρέψετε εντός 14 ημερών πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με την Επιχείρηση μας.

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή του προϊόντος είναι δωρεάν.
 2. ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Επιχείρησης μας σας παραδόθηκαν προϊόντα σε διαφορετικό σχέδιο ή μέγεθος από αυτό της παραγγελίας μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα και η επιστροφή του προϊόντος είναι δωρεάν.

 1. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε, ασκώντας το δικαίωμα της υπαναχώρησης και – μόνο στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί – να ζητήσετε την επιστροφή του τιμήματος που μας καταβάλατε, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς.

Η επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με courier που θα σας υποδείξει η Επιχείρηση μας. Η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και εφόσον αυτά είναι σε άριστη κατάσταση.

Τα προϊόντα, τα οποία έχουν αγοραστεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.balloonkids.gr μπορούν να αλλαχθούν ή να επιστραφούν στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης, πάντα κατόπιν συνεννόησης με εμάς στο τηλέφωνο 2841021101

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ:

Πωλητής καθίσταται η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.» και με διακριτικό τίτλο «Balloon Kids Clothing», η οποία εδρεύει στην πόλη του Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου του Νόμου Λασιθίου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθ. 9 – Τ.Κ. 72100. Η εκάστοτε πώληση απευθύνεται σε καταναλωτές που διαθέτουν πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αποστολής. Όλα τα προϊόντα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμα μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα, ενώ τα προϊόντα που δεν είναι πλέον διαθέσιμα θα φέρουν την ένδειξη «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ». Σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε παραγγελία που αφορά μη διαθέσιμο προϊόν, ο εκάστοτε πελάτης θα ειδοποιείται σχετικά.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ:

7.1. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από αυτόν έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου, ο οποίος, στη συνέχεια, εγείρει αξίωση κατά της Επιχείρησης, ο χρήστης θα αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν προκύπτει από μια τέτοια αξίωση.

7.2. Ως χρήστης αναλαμβάνει:

7.2.1. Να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεται από την Επιχείρηση κατά καιρούς και μόνον για το σκοπό που αυτή παρέχεται, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή ως άλλως καθορίζεται στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της Επιχείρησης.

7.2.2. Να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, εκούσια ή ακούσια, ενάντια στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

7.2.3. Να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης σε συστήματα της Επιχείρησης ή τρίτων μερών.

7.2.4. Να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα, η οποία απαγορεύεται εκ του νόμου.

7.2.5. Να ενημερώνει άμεσα την Επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές των στοιχείων εγγραφής του. Είναι αποκλειστικά υποχρέωση του χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία του διατηρούνται ενημερωμένα.

 1. ΓΕΝΙΚΑ:

8.1. Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων είναι για οποιοδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμο, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

8.2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της Επιχείρησης και διέπει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ τους σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

8.3. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.

8.4. Κάθε είδους ερώτηση επί των ανωτέρω δύναται να αποστέλλεται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση balloonkidsclothing@gmail.com.